Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

- Øk vegbruksavgiften og reduser drivstoffkvoten for å øke godsoverføring

Oct. 21 2014
Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, la frem et nytt forslag til insentivordning for godsoverføring på Transport og Logistikk 2014 på Gardermoen. ​Forslaget ble utviklet sammen med NHO Logistikk og Transport, og ShortSea Promotion Centre.

Selv om fokuset på godsoverføring har vært høyt siden den forrige regjeringen publiserte sin Nærskipsfartstrategi, og det ble avsatt 3 milliarder til tiltak i Nasjonal Transportplan i inneværende periode, har det vært lite å hente i statsbudsjettet til dette formålet de siste årene. I forslag til statsbudsjett for 2015 viser regjeringen til arbeidet med godsanalysen, og en nasjonal havnestrategi som kan ventes i løpet av 2014. 

Norsk Havneforening har gjentatte ganger spilt inn til regjeringen at det er viktig å komme i gang med tiltak som kan sikre godsoverføring så raskt som mulig. I sesjonen for rammebetingelser for sjøtransport på Transport og Logistikk 2014 presenterte Litsheim et helt nytt forslag for en tilskuddsordning for godsoverføring. 

Tilskuddsordningen ble laget på oppfordring fra tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale. Han utfordret bransjen til å komme med nye, konkrete tiltak som vil kunne bidra til godsoverføring da han holdt innlegg på Norsk Havneforenings Eierskapskonferanse i september 2014. Sammen med NHO LT og Shortsea Promotion Centre har Litsheim presentert ordningen til Samferdselsdepartementet:  

Vi ble utfordret til å tenke nytt og frikople oss fra tidligere forslag om tilskudd. Vi har tatt en selvransakelse og ser poenget i at flere tilskuddsordninger kan være problematisk og uhensiktsmessig. Vi er imidlertid av den klare oppfatning at skal en lykkes med å overføre gods fra vei til sjø, må det virkemidler til som stimulerer vareeier til å foreta et skift. Biltransporten er økende og vi er av den klare oppfatning at en tilskuddsordning som bidrar til et "shift" er å foretrekke. Tilskuddsordningen er nærmere beskrevet i vedlegget.

Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har ved flere anledninger signalisert en gjennomgang av avgiftsstrukturen for sjøtransporten. I dag er situasjonen slik at sjøtransporten dekker alle sine kostnader, mens på veisiden er det fellesskapet som dekker en god del av kostnadene. Et eksempel er trafikksentralene. Et steg i retning av harmonisering vil være at Kystverket overtar finansieringen av VTS. I følge tall fra Kystverket er kostnadene knyttet til VTS 88,5 millioner kr (2014).

Det er lett for interesseorganisasjoner å påpeke behovet for tiltak og overlate arbeidet med inndekning til andre. Vi legger likevel til grunn at de 3 milliarder som er presentert i NTP står ved lag, men vi har likevel dristet oss inn på et forslag til inndekning. Forslaget er ikke nytt, da Norsk Havneforening og NHO LT presenterte dette overfor Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet DNA i 2012.

Forslaget er som følger:

1. En beskjeden økning av vegbruksavgiften for diesel i 2015 på f.eks 2/% utover ordinær prisjustering.

2. En reduksjon i den toll- og avgiftsfrie kvoten for drivstoff ved transport inn i landet. 

Her er hele brevet fra NHF, NHO LT og Shortsea Promotion Centre:​