Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Havnestruktur og sjøtransporttiltak i NTP Godsanalyse

Mar. 18 2015
Onsdag 18. mars møttes referansegruppen for NTP Godsanalyse for å diskutere prosjektets nylig publiserte første delrapport, og foreløpige konklusjoner mot det videre arbeidet. - Delrapporten gir et mer nyansert bilde av transportbransjen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Den første delrapporten inneholdt en gjennomgang av godssituasjonen i Norge i dag, og prosjektets problemforståelse. Påfølgende delrapporter kommer til sommeren, og vil inneholde samfunnsøkonomiske evalueringer av tiltak i transportsektoren for å effektivisere godstransport i Norge, og legge til rette for økt godstransport fra vei til sjø og bane. Prosjektgruppen presenterte noen av tiltakene de vurderer å evaluere. 

Toril Presttun fra Statens vegvesen presenterte en regionvis analyse av terminalstrukturer i Norge. Foreløpige konklusjoner fra dette delprosjektet tilsier at effektiviseringstiltak i stamnetthavnene har en begrenset effekt i å øke sjøtransport. Denne effekten vil bli redusert dersom man la inn restriktive tiltak på de øvrige havnene for å øke graden av spesialisering. Prosjektets foreløpige konklusjon er at både havneterminaler og jernbaneterminaler bør være desentraliserte for å sikre effektiv terminaldrift og gode vilkår for godstransport. 

Myten om at større og færre havner vil bidra til mer effektiv sjøtransport ble også problematisert av Thorkel Askildsen fra Kystverket, som hadde analysert graden av konsentrasjon i havneterminalene basert på HH-indeksen. Konsentrasjonsgraden for Norske havner ligger midt på treet, og ligger ganske likt konsentrasjonsgraden for Europeiske havner. Trendkurven fra ca. 10 år tilbake heller svakt mot dekonsentrasjon, til tross for at det ikke har ligget noen hindringer i veien for en økt godskonsentrasjon. Det tyder på at markedet foretrekker flere havneterminaler, ikke færre. 

Den første delrapporten i prosjektet har blitt publisert, og kan lastes ned her. Vi har skrevet litt om den her. 

NTP Godsanalyse-prosjektets neste skritt er å vurdere konkrete virkemidler for godsoverføring. Innenfor veitransport var det flere tiltak de ville se på. Ett av dem var finansieringen av veitransportens eksterne kostnader. Innen sjøtransport er det foreløpig flere tiltak de ønsker å se på;  

  • Vurdere losberedskapsavgiften
  • Vurdere overføring av trafikksentralene til Staten
  • Vurdere en incentivordning for sjøtransport på konkurranseutsatte strekninger. 

- Vi følger dette arbeidet nøye, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening. - Det er gledelig at NTP Godsanalyse vil vurderer flere av tiltakene vi spilte inn til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i høst. 

Prosjektleder for NTP Godsanalyse, Else Marie Marskar, kommer til Norsk havneforenings fagseminar 14. april 2015. Se her for mer informasjon. 

Delrapport 1 fra NTP Godsanalyse kan lastes ned her. 

Mer informasjon om møtet 18. mars kommer her. 

Her finnes underlagsrapportene.​


Tema:  Havner , godstransport , NTP