Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Fagseminaret 2015: Miljø på agendaen

Apr. 16 2015
14.-16. april møttes havne-Norge om bord DFDS Pearl Seaways for fagseminaret 2015. Tema var miljø, og det engasjerte!

Stortinget med klare tilbakemeldinger til Regjeringen

Etter Styreleder Dag H. Sems velkomst startet seminaret med en paneldebatt om rammevilkårene for norske havner. Ordstyrer Thomas Granfeldt Jr. fra Kristiansand havn loset gjennom debatten (og resten av dagen). Paneldeltakere var Helge Orten (H) og Magne Rommetveit (A) fra Stortingets Transportkomite, Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero samt Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk havenforening. 

Stortingsrepresentantene fortalte om Transportkomiteens nylige enstemmige innstilling om tiltak for godsoverføring fra vei til sjø​

- Debatten visste hvilken betydning Stortinget vil ha for arbeidet med å styrke sjøtransporten fremover, sier Litsheim. - Stortinget behandlet nylig to dokument 8 forslag som innebærer at forslaget om en tilskuddsordning til vareeier er revitalisert. Ordningen ble "skutt ned" i havnestrategien, men er nå vekket til live igjen av Stortinget. Det er bra at en samlet komite og Storting gir tydelige signaler til Regjering og Departementet. Dette viser at det nytter å stå på, sier Litsheim

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen Zero, var opptatt av havnenes rolle som tilrettelegger for nullutslipps-skipsfart. Landstrøm, ladeanlegg og til en viss grad LNG Infrastruktur er viktige tiltak for å redusere klimagassutslipp fra sjøtransporten.

Sjøveien er miljøveien

Etter lunsj var det temaet "sjøveien er miljøveien". Dr. Chris Wooldridge fra University of Cardiff og Science Coordinator ved den europeiske miljøsertifiseringsordningen Ecoports var første innleder. - Havnene bør overoppfylle myndighetenes miljøkrav! Det er i deres interesse å ta et proaktivt miljøansvar, oppfordret han. 

Prosjektleder for NTP Godsanalyse-prosjektet, Else Marie Marskar, presenterte funnene fra deres første delrapport med en kartlegging av godstransport i Norge. 51 % av innenriks godstransport, eksklusive petroleum, foregår på sjø ifølge rapporten. 

Svein Erik Enge, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet ved Inspeksjon og Beredskap kunne fortelle at han brenner for jobben sin. Det er Sjøfartsdirektoratet som håndhever Svoveldirektivet, og han fortalte om hvordan de arbeider for å sørge for at reglene følges. 

Flere havner har innført miljørabatter for å gjøre det rimeligere for redere å investere i miljøvennlig teknologi. Advokat Brynjar Østgård presenterte dette fra et juridisk perspektiv. 

Effektivitet i havneterminaler er en svært viktig faktor i sjøtransportens konkurranseevne. Forsker Erik Gran fra Sintef presenterte fire ulike perspektiver på havneeffektivitet.  

Aktuelle miljøprosjekter fra havne-Norge

Etter at skipet hadde dratt fra Oslo Havn ble to aktuelle miljøprosjekter fra havne-Norge presentert. 

Kristiansand havn har laget en intensjonsavtale med Gasnor om å arbeide for å bygge en LNG-terminal i havnen. Prosjektleder Mathias Bernander kunne fortelle deltakerne hvordan havnen arbeider for å få på plass et grunnlag for denne terminalen. Havnen mener at en LNG-terminal kan gjøre havnen mer attraktiv både nasjonalt og internasjonalt. 

Heidi Neilson er miljøsjef i Oslo Havn. Oslo Havn har sammen med Oslo Kommune og Statens vegvesen fått gjennomført en større utslippsanalyse, og en modellering av NOx og partikkel-konsentrasjoner i kommunen. Med denne viktige kunnskapen kan havnen vise til at deres bidrag til utslippskonsentrasjoner i befolkningstette områder er små.

Parallelle sesjoner

Dag 2 av fagseminaret var viet faggruppenes parallellsesjoner. Faggruppene Havneteknikk og miljø, Økonomi og data, Eiendom og Jus samt Marked og kommunikasjon hadde forberedt fagsesjoner innen sine fagområder. 

Havneteknikk og Miljø hadde invitert Dr. Chris Wooldridge til å arrangere en mini-workshop om miljøsertifiseringsordningen Ecoports. Ecoports er en fleksibel løsning, tilpasset både større og mindre havner.  En av verktøyets viktigste funksjoner er at deltaker-havnene skal kunne måle sin egen utvikling og fremgang på miljøarbeid. 

I Økonomi og data-sesjonen presenterte Jarle Hauge fra kystverket havnemodulen i Safe Sea Net 2015. Sesjonen var dialog-preget, og han fikk innspill til videre arbeid med rapporteringsverktøyet. 

Kent Busk fra Seaport Group startet Marked- og logistikksesjonen med å presentere hans visjoner innen havneplanlegging og design. Han blir igjen å møte på et seminar i Oslo 16.-17. juni. Invitasjon kommer. Sesjonen ble avsluttet av Peter Landgren fra Copenhagen Malmø Port, som snakket om deres miljøstrategi. 

Danske myndigheter er i ferd med å evaluere havneloven, parallelt med at norske myndigheter skal revidere den norske havne- og farvannsloven. Eiendom og jus-gruppen hadde invitert Jakob Svane fra Danske Havnevirksomheder og Tom Elmer Christensen fra Danske Havne, samt Arnt-Einar Litsheim fra Norsk Havneforening til å snakke om deres innspill til lovarbeidet. Det viste seg at vi har mye til felles, og kan lære av det som skjer i Danmark. 

Sponsorer

Foreningen inviterer leverandører til havne-Norge til å delta i sponsorprogrammet på fagseminaret. I år var fem sponsorer med på turen. De får muligheten til å presentere sine produkter i dedikerte sponsorpresentasjoner, samt å delta på seminaret sammen med havne-Norge. Sponsorene i år var: 

  • Konecranes
  • VRT Finland
  • Shiplog
  • Inport
  • Seamless

Se her for presenentasjonene.