Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Sjøtransport er løsningen på fremtidens klimautfordringer

Mar. 14 2016
Norsk Havneforening svarte nylig på høringen om Grønn Skattekommisjons utredning "Sett pris på miljøet". Les høringssvaret her.

​Sjøtransport har store miljøfordeler fremfor veitransport: 

  • Lavere klimagassutslipp per transporterte tonnkilometer
  • Andre luftutslipp (NOx og SOx) finner i stor grad sted utenfor bebodde områder – altså har sjøtransporten færre eksterne kostnader, og de eksterne kostnadene er i større grad allerede internalisert sammenlignet med veitransport.
  • Mindre kø, færre ulykker, ingen veislitasje.

Det er et overordnet mål i Norsk transportpolitikk å overføre gods fra vei til sjø og bane. NTP Godsanalyse (2015) viser et potensiale for godsoverføring fra vei til sjø og bane på 5 – 7 millioner tonn. Dersom et slikt potensiale realiseres vil det kunne føre til betydelige utslippsreduksjoner fra transportsektoren, i tillegg til en rekke andre samfunnsøkonomiske gevinster. 

Norsk Havneforening arbeider for like rammevilkår mellom transportformene, og er enig i prinsippet at forurenser betaler. Sjøtransport har i dag betydelig lavere eksterne kostnader enn veitransport, og er i større grad selvfinansierende. 

Etatenes plangrunnlag for NTP 2018 – 2029 legger til grunn en fremtid med en vekst i godstransporten på 30 % samtidig som klimagassutslipp skal reduseres med 40 % frem mot 2040. Det betyr at transportbransjen har en svært krevende tid i vente. Med likebehandling av transportformene mener vi at sjøtransportens fordeler for samfunnet og for miljøet blir synligere for markedet, og man kan realisere godsoverføringspotensialet for å oppnå utslippsreduksjoner. 

Vi mener samtidig at det bør være rom for enkelte unntak fra likebehandlingsprinsippet i avgiftspolitikken for å fremme viktige transport- og miljøpolitiske interesser: 

  • Norsk Havneforening mener at ny miljøvennlig teknologi bør støttes av myndighetene ved innfasing. I Norsk maritim sektor er det flere aktører som har gjort store investeringer for å redusere utslipp, blant annet ved å bygge LNG-skip og infrastruktur. Grønn skattekommisjon foreslår å avvikle fritak for CO2-avgift for fossil gass fra innenriks sjøtransport. Her mener vi det er flere hensyn som bør vurderes. LNG-skip har til betydelig lavere CO2-ustlipp enn alternativene. I tillegg er luftforurensning fra LNG-motorer minimal, både når de ligger i havn, og når de er i drift. LNG-skip, og infrastruktur for LNG-distribusjon kan med små tilpasninger legge om til fossilfri biogass når markedet er modent. Vi mener dette bør være en ønsket utvikling, og at staten bør legge til rette for LNG i dag som et steg på veien mot fossilfrie drivstoff i sjøtransportbransjen.  
  • Grønn skattekommisjon foreslår å avvikle statlig transportkjøp på sjø i våre nordligste fylker. Dette bekymrer oss. I 2013 gikk containerskipet Tege med gods i Nord-Norge for siste gang. Vi mener det er viktig av distriktspolitiske og miljø-hensyn at staten bidrar til å opprettholde et minimum av tilbud der hvor markedet ikke oppnår kritisk masse på egenhånd. Vi er ikke tjent med økt lastebiltrafikk på våre nordligste veier. Her bør både jernbane og sjø ses i sammenheng, slik at man kan oppnå gode kombinerte transportløsninger. 
  • NOx-avtalen har vist seg å være en svært viktig faktor i utviklingen av miljøvennlig skipsfart i Norge. Grønn skattekommisjon har som utgangspunkt at avgifter er å foretrekke fremfor miljøavtaler. NOx-avtalen har gitt flere rederier og havner investeringsstøtte for å redusere NOx-utslipp. Dette har gitt konkrete utslippsreduksjoner, og har banet vei for ny miljøvennlig teknologi. 
  • Sjøtransporttilbud krever store volumer for å være lønnsomme. Dersom man skal lykkes med godsoverføring mener vi det er essensielt at rederier som oppretter nye tilbud eller utvider eksisterende tilbud får starthjelp av staten gjennom en midlertidig tilskuddsordning som beskrevet i Etatenes plangrunnlag til NTP 2018 - 2029.  

Last ned høringsbrevet her. ​​