Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

NHF har levert uttalelse til NTP plangrunnlag

Jun. 23 2016
Norsk Havneforening har levert en uttalelse om etatenes plandokument for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Foreningen er positiv til de fleste forslagene som ligger i dokumentet, men etterlyser økt fokus på godsoverføring, støtte til miljøvennlig

Her er noen av punktene foreningen setter fokus på i uttalselsen: 

  • Havnene har stor betydning som tilrettelegger og medspiller for næringslivet
  • Godsoverføring fra land til sjø må være en viktig prioritet, både som miljø- og klimatiltak og for å håndtere godsveksten som forventes i årene som kommer. 
  • NTP Plangrunnlag erkjenner at sjøtransport er en del av klimaløsningen og har en målsetting om at havnene må bli "grønne energiknutepunkt". Foreningen etterlyser midler for å gjøre grønne investeringer, og sikre tilgjengelig areal og forbindelser til havn. Her kreves det også forskning og utredning for å etablere ny teknologi. 
  • Mange havner har lagt til rette for landstrøm, og flere havner kommer til. Med denne utviklingen har det blitt avdekket utfordringer knyttet til prissetting og omsetningskonsesjoner som foreningen peker på i uttalelsen. 
  • Etatene foreslår en insentivordning i plandokumentet. Dette er foreningen svært positiv til, men påpeker at støtten bør gå til vareeiere som velger sjøtransport. 
  • Større skip stiller nye krav til farleder og sjøveis infrastruktur. Foreningen fremhever viktigheten av at Kystverket har nok midler tilgjengelig til å legge til rette for fremtidens sjøtransport
  • Havnene må sikres tilstrekkelig areal for å kunne være effektive knutepunkter, og for å møte økt transportbehov i fremtiden 

Se NTP Plangrunnlag her.