Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

NHF har levert uttalelse til NTP plangrunnlag

Jun. 23 2016
Norsk Havneforening har levert en uttalelse om etatenes plandokument for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Foreningen er positiv til de fleste forslagene som ligger i dokumentet, men etterlyser økt fokus på godsoverføring, støtte til miljøvennlig

Her er noen av punktene foreningen setter fokus på i uttalselsen: 

  • Havnene har stor betydning som tilrettelegger og medspiller for næringslivet
  • Godsoverføring fra land til sjø må være en viktig prioritet, både som miljø- og klimatiltak og for å håndtere godsveksten som forventes i årene som kommer. 
  • NTP Plangrunnlag erkjenner at sjøtransport er en del av klimaløsningen og har en målsetting om at havnene må bli "grønne energiknutepunkt". Foreningen etterlyser midler for å gjøre grønne investeringer, og sikre tilgjengelig areal og forbindelser til havn. Her kreves det også forskning og utredning for å etablere ny teknologi. 
  • Mange havner har lagt til rette for landstrøm, og flere havner kommer til. Med denne utviklingen har det blitt avdekket utfordringer knyttet til prissetting og omsetningskonsesjoner som foreningen peker på i uttalelsen. 
  • Etatene foreslår en insentivordning i plandokumentet. Dette er foreningen svært positiv til, men påpeker at støtten bør gå til vareeiere som velger sjøtransport. 
  • Større skip stiller nye krav til farleder og sjøveis infrastruktur. Foreningen fremhever viktigheten av at Kystverket har nok midler tilgjengelig til å legge til rette for fremtidens sjøtransport
  • Havnene må sikres tilstrekkelig areal for å kunne være effektive knutepunkter, og for å møte økt transportbehov i fremtiden 

Se NTP Plangrunnlag her.