Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Norske Havners innspill til NTP

Apr. 24 2017
Norske Havner deltar i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget om NTP 2018 - 2029 26. april.

Foreningen har samtidig levert et skriftlig høringssvar som kan lastes ned her.​ ​

Foreningen hadde følgende merknader til planen: 

Tilskuddsordning for investeringer i havn – her ønsker Regjeringen å støtte opp om utviklingen av effektive og miljøvennlige havner. Fokuset er en helhetlig tilnærming til et logistikknutepunkt (herunder multimodalitet). Norske Havner støtter forslaget, men i lys av målsetningen om godsoverføring, riksrevisjonens kritikk av oppfølging av målet og forslaget fra EU om gruppeunntak fra reglene om statsstøtte for havn, må det etter vår vurderingen brukes mer midler enn de 2 milliarder som er foreslått. Det er en rekke stamnetthavner som har betydelig godsvolumer og som trenger midler til å foreta nødvendige investeringer i infrastruktur. Investeringer som kan bidra til å innfri målsettingen om å flytte gods fra vei til kjøl og bane.

Tilskuddsordning for godstransport – her videreføres den ordningen som ble etablert i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Norske Havner har ved flere anledninger påpekt at en bedre innretning ville vært å gi dette til vareeier. Når ordningen nå er på plass, mener vi at støtten bør økes og at mer støtte bør gis 1 år. Hensikten med ordningen er å være en fødselshjelper til å få til et nytt eller forbedret tilbud. Dette ivaretas best med økt støttebeløp og mer i begynnelsen av støtteperioden.

Tilskudd til havnesamarbeid – en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Hvis ønske med ordningen har vært å få til strukturelle endringer i form av havnesammenslåinger har en mislykkes – ikke på grunn av ordningen, men at havnene må svare dokumentavgift som langt overgår støttebeløp.

Nasjonal havneplan og ny nærskipsfartstrategi – Norske Havner støtter intensjonen bak forslaget og forventer at Kystverket og Departement tar med havnene og Norske Havner tidlig i prosessen med utforming av en slik strategi.

Farvanns- og navigasjonsinnretninger – Norske Havner er fornøyd med at det nå legges opp til en ramme (10,4 milliarder) som trygger og bidrar til å sikre god fremkommelighet langs kysten.

Fiskerihavner – Norske Havner er usikre på om rett medisin for å styrke en så viktig næring som fiskeri er å flytte ansvaret over til region/kommuner, slik Regjeringen foreslår i regionmeldingen. Staten bør bruke de midler som må til for en effektiv fiskerihavntilbud langs kysten.

Vi er for øvrig fornøyd med at Stad skipstunnel og Longyearbyen havn ligger inne i første periode av planen.