Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Norske Havners innspill til NTP

Apr. 24 2017
Norske Havner deltar i åpen høring for Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget om NTP 2018 - 2029 26. april.

Foreningen har samtidig levert et skriftlig høringssvar som kan lastes ned her.​ ​

Foreningen hadde følgende merknader til planen: 

Tilskuddsordning for investeringer i havn – her ønsker Regjeringen å støtte opp om utviklingen av effektive og miljøvennlige havner. Fokuset er en helhetlig tilnærming til et logistikknutepunkt (herunder multimodalitet). Norske Havner støtter forslaget, men i lys av målsetningen om godsoverføring, riksrevisjonens kritikk av oppfølging av målet og forslaget fra EU om gruppeunntak fra reglene om statsstøtte for havn, må det etter vår vurderingen brukes mer midler enn de 2 milliarder som er foreslått. Det er en rekke stamnetthavner som har betydelig godsvolumer og som trenger midler til å foreta nødvendige investeringer i infrastruktur. Investeringer som kan bidra til å innfri målsettingen om å flytte gods fra vei til kjøl og bane.

Tilskuddsordning for godstransport – her videreføres den ordningen som ble etablert i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Norske Havner har ved flere anledninger påpekt at en bedre innretning ville vært å gi dette til vareeier. Når ordningen nå er på plass, mener vi at støtten bør økes og at mer støtte bør gis 1 år. Hensikten med ordningen er å være en fødselshjelper til å få til et nytt eller forbedret tilbud. Dette ivaretas best med økt støttebeløp og mer i begynnelsen av støtteperioden.

Tilskudd til havnesamarbeid – en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Hvis ønske med ordningen har vært å få til strukturelle endringer i form av havnesammenslåinger har en mislykkes – ikke på grunn av ordningen, men at havnene må svare dokumentavgift som langt overgår støttebeløp.

Nasjonal havneplan og ny nærskipsfartstrategi – Norske Havner støtter intensjonen bak forslaget og forventer at Kystverket og Departement tar med havnene og Norske Havner tidlig i prosessen med utforming av en slik strategi.

Farvanns- og navigasjonsinnretninger – Norske Havner er fornøyd med at det nå legges opp til en ramme (10,4 milliarder) som trygger og bidrar til å sikre god fremkommelighet langs kysten.

Fiskerihavner – Norske Havner er usikre på om rett medisin for å styrke en så viktig næring som fiskeri er å flytte ansvaret over til region/kommuner, slik Regjeringen foreslår i regionmeldingen. Staten bør bruke de midler som må til for en effektiv fiskerihavntilbud langs kysten.

Vi er for øvrig fornøyd med at Stad skipstunnel og Longyearbyen havn ligger inne i første periode av planen.