Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Mer til vei, mindre til sjø

Sep. 04 2017
- Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 ble vedtatt av Stortinget mandag 19. juni. Planen er «tidenes transportplan» med en totalramme inklusive bompenger på nærmere 1,1 billioner norske kroner. Selv om det bygges veier som aldri før, har ikke veksten kommet sjøtransporten til gode. Andelen investeringer på sjøsiden er mindre enn i forrige plan. Dette skriver Styreleder Halvard Aglen og direktør Arnt-Einar Litsheim i en kronikk i finansavisen i dag.
Norske Havner representerer 51 havner langs kysten. Vi er en medlemsstyrt interesseorganisasjon for alle havner uavhengig av eierskap. Å drive havn er en «mangesidig rolle»; 
  • Havnene er viktige knutepunkt for transportkjeden, og legger til rette for miljøvennlig sjøtransport. 
  • Havnene legger til rette for industri, olje og fiskeri, og bidrar til verdiskapning langs hele kysten.
  • Havnene bidrar til byutvikling, og eiendomsutvikling i byene i Norge.
  • Havnene legger til rette for kollektivtransport. 

Sjøtransport er miljøvennlig, og bærer med seg mange samfunnsøkonomiske fordeler som mindre kø, mindre slitasje på veiene, mindre lokale luftutslipp og mye mer. Samtidig er det et potensiale for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig ved å legge til rette for lav- og nullutslippsteknologi i havnene og om bord i skipene. Utredninger viser at det lønner seg å investere i infrastruktur for alternative drivstoff. Vi beveger oss fra en tid hvor skipene bunkrer diesel der hvor det var billigst, ofte i de store havnene i Europa, til en tid hvor skipet vil måtte lade eller bunkre i hver havn. Dette gir nye utfordringer til havnene, og krever infrastruktur og areal. Det forespeilet i NTP at det skal brukes 2 milliarder til havneinvesteringer i 12 års perioden. Skal havnene klare dette «grønne skiftet» må det settes av tilstrekkelig med midler i statsbudsjettene. Det er først når bevilgningene kommer i statsbudsjettene, vi vet om ord blir til handling.

Der mener vi den nye tilskuddsordningen for investeringer i effektive og miljøvennlige havner blir sentral. Den må utformes slik at den blir et godt virkemiddel for å få enda grønnere og mer effektiv sjøtransport. 

Norske Havner har registrert at det har vært delte meninger i transportkomiteen. Opposisjonspartiene inntar sedvanlig en mer utålmodig posisjon, men vi har lagt merke til forslaget om å bevilge 1,3 milliarder til strategiske havner, ny teknologi og godsoverføring. Et sentralt moment har vært hvordan transportsektoren skal kunne klare å nå klimamålene uten at sjøtransporten tar veksten.
Mye gjenstår før plan blir til handling. Norske Havner forventer at beslutningstakerne velger å styrke den transportformen som er best for klima og miljøet. Dersom vi skal møte regjeringens ambisiøse klimamål må mer av godset ta sjøveien. Havnene blir knutepunktet i dette arbeidet.