Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

-Et statsbudsjett for økt veitransport

Oct. 11 2017
Norske Havner registrerer at satsningen på kyst, havn og sjø ikke står i forhold til Regjeringens uttalte ambisjoner! Skal vi lykkes med å nå våre klimamål, må det satses ytterligere på sjø og havn.
  • Samferdselsbudsjettet for 2018 er et budsjett for økt satsning på veibygging. Mens bevilgningene til vegformål økes med 8%, økes Kystverkets budsjett med 1,5%. Økningen relateres til etablering av nytt nasjonalt senter for oljevern og beredskap i Lofoten og Vesterålen. Et senter som Norske Havner støtter etableringen av.
  • De statlige investeringene til fiskerihavneanlegg halveres. Norske Havner mener at dette er et dårlig signal gitt Regjeringens ambisjoner i «Havstrategien».
  • Tilskuddsordningene for overføring av gods fra vei til sjø videreføres med reduserte rammer og langt under måloppnåelsesgraden i gjeldende NTP​
Overføringene til kyst og sjø reduseres
I statsbudsjettet for 2018 reduseres tilskuddsordningene på havneområdet. Dette står i grell kontrast til Regjeringens egen beskrivelse av sektoren om at overføring av gods fra veg til sjø er viktig for å bedre fremkommeligheten, øke transportsikkerheten på vegnettet, redusere infrastrukturkostnadene, og redusere transportsektorens samlede klima- og miljøpåvirkning. Norske Havner mener at mer gods på sjø er det beste tiltaket for å nå våre klimaforpliktelser. Dessverre registrerer vi at dette ikke i følges opp i Statsbudsjettet for 2018. Bevilgningene ligger langt under måloppnåelsen i gjeldende NTP.

Støtten til fiskerihavneanlegg halveres
Norske Havner mener at satsningen på fiskerihavner og anlegg er urovekkende. Fiskerisektoren utgjør en viktig nasjonal næring og verdiskapning er økende og forventes å øke fremover. Satsningen på området samsvarer dårlig med signalene gitt i «havstrategien». Norske Havner er videre bekymret for at overføring av fiskerihavner og fiskerianlegg fra Kystverket til de nye regionene vil føre til at dette området blir nedprioritert. 

Farleder og navigasjonsinfrastruktur
Norske Havner er fornøyd med det arbeidet som Kystverket gjør innenfor området. Vi er fornøyd med at avgiftene innenfor los reduseres gjennom effektiviseringstiltak og reduksjon i losberedskapsavgiften. Videre er det gledelig at deler av investeringene i sjøtrafikksentralene tas over statsbudsjettet, selv om Norske Havner mener at dette er en samfunnsoppgave som skal fullfinansieres av det offentlige på lik linje som for vegtrafikksentralene.

Dokumentavgift
Norske Havner er fornøyd med at tilskuddsordningen for havnesamarbeid videreføres. Når ordningen skal evalueres i 2018 forventer vi at Regjeringen ser ordningen i sammenheng med dagens regler om dokumentavgift. Havnestrukturen er et resultat av hva markedet ønsker. Norske Havner mener at eventuelle ønskelige strukturendringer ikke må hindres av reglene om dokumentavgift. Det hjelper lite om staten gir, hvis staten i neste omgang tar tilbake det mangedobbelte..

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norske Havner Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no