Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Havn, sjøtransport og jernbane = klimagevinster

Oct. 29 2017
Daglig leder i Næringsforeningen i Drammen Havn og Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, har skrevet en kronikk i Drammens Tidende om klimafortreffeligheten til sjøtransport i kombinasjon med jernbane. Innlegget ble først publisert i Drammens Tidende 15. oktober.
Kombinasjonen sjøtransport og jernbane er avgjørende for å håndtere miljøutfordringene i fremtiden og for å dekke behovet for økt godstransport. På Drammen havn går togsporene nå helt til kaikanten etter at Bane Nor har investert 400 millioner kroner i nye spor. Dette sparer Drammen by for frakt av 50.000 biler årlig gjennom sentrum og legger til rette for transformasjon og byutvikling på sentrale og attraktive områder. Det samme gjelder mange tusen tonn med gods – fra veg til sjø og bane. Gevinsten tas ut i form av bedre miljø og styrket konkurransekraft for næringslivet. 

Under tittelen ”Gods til besvær” i Drammens Tidende 9. oktober hevder NHO Logistikk og Transport region Vestviken at godsterminalen på Holmen i Drammen neppe er en fremtidsrettet løsning. De to peker på at den langsiktige løsningen er å bygge ”Vestsideterminalen” langs E18 og jernbanen i Vestfold. Men utviklingen av Drammen Havn er støttet av lokale og nasjonale politikere, faginstanser, vareeiere, rederier og næringslivet. Disse satser i Drammen fordi forholdene her ligger godt til rette for å flytte gods fra vei til sjø og bane. 

Det var neppe tilfeldig at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sin tid fikk overlevert rapporten med tittel ”DEN BREDE SAMFUNNSANALYSEN AV GODSTRANSPORT” på Drammen havn. Analysen skal ”bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport.” Det innebærer også at ”overføring av gods fra veg til sjø og jernbane tilrettelegges der det bygger opp under målet.” 

Rapporten slår fast at en fortsatt desentralisert havnestruktur med konkurransedyktige regionale havner er det som gir størst volum på sjø og bane. Det reduserer transportkostnadene for næringslivet og belastningen på miljø og veier. 
Den intermodale, regionale havnen i Drammen er godt egnet til å realisere dette grønne skiftet. Intermodalitet sikrer sømløs omlastning mellom sjø, jernbane og vei. 

Vi håper myndighetene fortsatt styrker de regionale, intermodale knutepunktene i Norge, slik at kombinasjonen jernbane og sjø blir et stadig mer konkurransedyktig alternativ til veitransport. Drammen havn regnes som forbildehavn for miljøvennlig og effektiv godshåndtering. 
Dersom en ny havn skulle anlegges i morgen, kunne det trolig være aktuelt å se på andre områder for lokalisering. Moderne byutvikling inkluderer sjelden havnevirksomhet. Men når Staten nylig har investert mange millioner i nye jernbanespor på Drammen Havn, er det for å sikre enda mer klimavennlig transport som del av det grønne skiftet. 

Den første kontraktsmessige utskiping med tømmer fra Drammen Havn ble gjort fra Kopervika (Kobbervik) i 1340. Gjennom 677 år har havnen således vært i utvikling som grunnlag for kjøpstaden og byen Drammen. Når tiden er moden for det – kanskje om ikke så lenge – blir havnen enda mer klimavennlig når det kan bli aktuelt med landstrøm til skip. Oslo har ved landstrøm til Kiel-fergene kuttet klimautslippene i havnen med 10 %. De regionale miljøgevinstene kan således få et enda kraftigere bidrag fra havnen.