Aktuelt
04.12.17
Utredet alternative drivstoff i havn

I høst har Norske Havner sammen med seks havner utredet muligheter og utfordringer knyttet til alternative drivstoff i havn. Prosjektet Infrastruktur for Alternative Drivstoff i Havn var delfinansiert av Kystverket. Utgangspunktet for prosjektet var at kommende miljøkrav og å skulle redusere klimagassutslipp fra sjøtransporten gir nye muligheter og nye utfordringer til havnene som tilrettelegger for bunkring i havn.
04.12.17
Havneledere samles i Moss

Havneledere samles i Moss for årets havnelederforum 18.-19. desember. Havnelederforum er et årlig arrangement for øverste leder i medlemshavnene, og har tidligere vært avholdt i Oslo, Bergen, Kristiansand, Kristiansund og Sandnes.
22.11.17
-Havnene er navet i logistikken

-Norske havner har flere viktige samfunnsroller. Dette skriver direktør i Norske Havner i en kronikk i innstikket Supply Chain Management. - De bidrar til økt godstransport på sjø, og de bidrar til god og kostnadseffektiv logistikk for næringslivet. Gjennom dette bidrar norske havner til regional næringsutvikling, bedre miljø og færre klimagassutslipp. Norske Havner er bindeleddet mellom sjø og land, og utgjør et viktig nav i transportsystemet.
Sjekk ruter på:

Utredet alternative drivstoff i havn

Dec. 04 2017
I høst har Norske Havner sammen med seks havner utredet muligheter og utfordringer knyttet til alternative drivstoff i havn. Prosjektet Infrastruktur for Alternative Drivstoff i Havn var delfinansiert av Kystverket. Utgangspunktet for prosjektet var at kommende miljøkrav og å skulle redusere klimagassutslipp fra sjøtransporten gir nye muligheter og nye utfordringer til havnene som tilrettelegger for bunkring i havn.
-Hovedmålsettingen med prosjektet var at havnene skulle dele av sine erfaringer og kompetanse rundt infrastruktur for alternative drivstoff. Det har vært et spennende prosjekt hvor vi har lært mye om hvilke muligheter og utfordringer som havnene står overfor når de skal tilrettelegge for det grønne skiftet, sier rådgiver i Norske Havner, Johanne Solheim, som har ledet prosjektet.
  
Det ble arrangert workshops i Kristiansand, Moss og Narvik, og avslutningsmøtet ble arrangert i Oslo. Deltakerne på arrangementene har kommet fra havner, leverandører, høyskoler og konsulentbransjen. 

Noen hovedfunn fra prosjektet:
 • Drivstoffmarkedet for sjøtransporten blir mer komplisert og det finnes ingen enkel løsning som reduserer luftutslipp og klimagassutslipp fra sjøtransport og havn. Det må flere tiltak til, forskjellige drivstoff til forskjellige skipstyper og forskjellige seilingsmønstre. Dette kan skape muligheter og utfordringer for havnene, som skal legge til rette for langsiktig utvikling, og det stiller nye krav til havnen som tilrettelegger og aktør.
 • Havnene er forskjellige. De har forskjellige markeder, og forskjellige miljøutfordringer. Flere tar i bruk informasjonsteknologi for å utrede markeder, utslipp fra havnen, og mer. Denne informasjonen kan gi god beslutningsstøtte. Det finnes flere løsninger på markedet. 
 • Enovas landstrømtilskudd har gjort mye for å tilrettelegge for landstrøm i Norge, tilsvarende løsninger bør rulles ut for de andre alternative drivstoffene. 
 • Internasjonalt samarbeid mellom havner, rederier og leverandører er viktig for å finne gode løsninger til internasjonal skipsfart.  
 • Å få på plass internasjonalt regelverk for å regulere utslippene fra sjøtransport er svært viktig for å nå målene og samtidig sikre et level playing field i skipsfarten. 
 • ​Havnenes primære aktivitet er å tilrettelegge for sjøtransport. Dersom infrastruktur for alternative drivstoff i havn fortrenger godshåndtering i havnen kan det redusere sjøtransportens konkurranseevne. Miljøfordeler og -ulemper ved arealbruken bør vurderes i et helhetlig perspektiv hvor potensialet for negativ godsoverføring blir inkludert.
Følgende havner deltok i prosjektet: 
 • Karmsund Havn 
 • Oslo Havn
 • Narvik Havn
 • Kristiansand Havn
 • Bergen og Omland havnevesen
 • Moss Havn