Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

-Godsstatistikk må innlemmes i Safe Sea Net

Jan. 09 2018
Norske Havner har tatt til orde for en utvidelse av Safe Sea Net (SSN). Foreningen sendte et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med en oppfordring om å innlemme statistikkrapportering i kommunikasjonsverktøyet. -Vi forventer en kontinuerlig forbedring og utvikling av Safe Sea Net, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
SSN ble lansert i 2015 som Norges løsning på kravene i rapporteringsdirektivet for skip. SSN er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. SSN versjon 2.0 ble lansert i høst, og tjenesten ble utvidet med ny funksjonalitet.

-Tjenesten fungerer godt på mange områder, og har ført til bedre og mer effektiv kommunikasjon i sjølogistikken. Men våre medlemmer etterspør et SSN som inkluderer den omfattende og viktige statistikkrapporteringen, fortsetter Litsheim.  

Norske havner og rederier er pliktige å rapportere statistikk i henhold til havne- og farvannsloven. Dette er videre regulert i "Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunenes plikt til å føre statistikk". Forskriften gir ”havnebrukere og private kaieiere” plikt til å gi kommunale myndigheter ”de opplysninger som er nødvendige for havnens planlegging og drift”. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Havnestatistikken blir brukt av havnene for planlegging, i NTP, og i en rekke andre prosesser. 
 
I dag rapporterer rederiet (speditør eller agent) informasjon om varer i SSN. Dette er informasjon som gjøres tilgjengelig for tolletaten. Parallelt med dette må rederiet rapportere data om vareomslag til havnene for at havnene skal kunne overholde sine forpliktelser til Statistisk sentralbyrå. 

-Vi mener det vil være en mer effektiv løsning om all gods- og vareinformasjon rapporteres via SSN, og gjøres tilgjengelig for de aktørene som har behov for informasjonen, sier Litsheim. 

-Dersom rapporteringen om varer og godsomslag skjer direkte fra rederi/speditør/agent til SSN mener vi det kan føre til flere gevinster for maritim bransje; det vil fjerne dobbeltrapporteringen som pågår i dag, det vil sikre bedre datakvalitet ved å fjerne unødvendige mellomledd, det vil effektivisere administrative prosesser i hele logistikkjeden (i havner, i rederier, hos agentene og speditørene). Dette mener vi vil være i tråd med intensjonene til Single Window-konseptet som ligger til grunn for SSN. 

-Norske Havner forventer at en digital tjeneste av så stor betydning for maritim bransje kontinuerlig utvikles og forbedres i tråd med hva brukerne etterspør, avslutter han.