Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

-Godsstatistikk må innlemmes i Safe Sea Net

Jan. 09 2018
Norske Havner har tatt til orde for en utvidelse av Safe Sea Net (SSN). Foreningen sendte et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med en oppfordring om å innlemme statistikkrapportering i kommunikasjonsverktøyet. -Vi forventer en kontinuerlig forbedring og utvikling av Safe Sea Net, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
SSN ble lansert i 2015 som Norges løsning på kravene i rapporteringsdirektivet for skip. SSN er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. SSN versjon 2.0 ble lansert i høst, og tjenesten ble utvidet med ny funksjonalitet.

-Tjenesten fungerer godt på mange områder, og har ført til bedre og mer effektiv kommunikasjon i sjølogistikken. Men våre medlemmer etterspør et SSN som inkluderer den omfattende og viktige statistikkrapporteringen, fortsetter Litsheim.  

Norske havner og rederier er pliktige å rapportere statistikk i henhold til havne- og farvannsloven. Dette er videre regulert i "Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunenes plikt til å føre statistikk". Forskriften gir ”havnebrukere og private kaieiere” plikt til å gi kommunale myndigheter ”de opplysninger som er nødvendige for havnens planlegging og drift”. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Havnestatistikken blir brukt av havnene for planlegging, i NTP, og i en rekke andre prosesser. 
 
I dag rapporterer rederiet (speditør eller agent) informasjon om varer i SSN. Dette er informasjon som gjøres tilgjengelig for tolletaten. Parallelt med dette må rederiet rapportere data om vareomslag til havnene for at havnene skal kunne overholde sine forpliktelser til Statistisk sentralbyrå. 

-Vi mener det vil være en mer effektiv løsning om all gods- og vareinformasjon rapporteres via SSN, og gjøres tilgjengelig for de aktørene som har behov for informasjonen, sier Litsheim. 

-Dersom rapporteringen om varer og godsomslag skjer direkte fra rederi/speditør/agent til SSN mener vi det kan føre til flere gevinster for maritim bransje; det vil fjerne dobbeltrapporteringen som pågår i dag, det vil sikre bedre datakvalitet ved å fjerne unødvendige mellomledd, det vil effektivisere administrative prosesser i hele logistikkjeden (i havner, i rederier, hos agentene og speditørene). Dette mener vi vil være i tråd med intensjonene til Single Window-konseptet som ligger til grunn for SSN. 

-Norske Havner forventer at en digital tjeneste av så stor betydning for maritim bransje kontinuerlig utvikles og forbedres i tråd med hva brukerne etterspør, avslutter han.