Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Mar. 08 2018
Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
Farvannsforvaltningen til Kystverket? 
Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen.–Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. -I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede "på hvert nes" langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap.  

Havnekapital
Utvalget foreslår nye havnekapitalregler som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport. -På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim. - Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal. 

Skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse
Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør. - Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill.    

Videre arbeid
Havnelovutvalgets forslag går straks på høring. Norske Havner vil gå grundig gjennom forslaget i alle organer. Den første større diskusjonen rundt dette blir på Fagseminaret 2018, først den 18. april, hvor utvalgsleder Kristin Bjella vil presentere forslaget, og så på dag 2, hvor man vil vie en parallellsesjon til å gå grundigere inn i tematikken. Se her for mer info om fagseminaret. 

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norske Havner Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no