Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Mar. 08 2018
Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
Farvannsforvaltningen til Kystverket? 
Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen.–Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. -I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede "på hvert nes" langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap.  

Havnekapital
Utvalget foreslår nye havnekapitalregler som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport. -På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim. - Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal. 

Skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse
Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør. - Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill.    

Videre arbeid
Havnelovutvalgets forslag går straks på høring. Norske Havner vil gå grundig gjennom forslaget i alle organer. Den første større diskusjonen rundt dette blir på Fagseminaret 2018, først den 18. april, hvor utvalgsleder Kristin Bjella vil presentere forslaget, og så på dag 2, hvor man vil vie en parallellsesjon til å gå grundigere inn i tematikken. Se her for mer info om fagseminaret. 

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norske Havner Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no