Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

-Sjøtransporten trenger en godt rustet transportetat

May. 02 2018
Riksrevisjonen har undersøkt regjeringens arbeid med å overføre gods fra vei til sjø og bane. De konkluderer blant annet med at målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane ikke er nådd. -Sjøtransporten må styrkes gjennom en godt rustet transportetat, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Hovedkonklusjonene fra riksrevisjonens rapport er: 
Målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane er ikke nådd
 • For transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane. 
 • Dersom veitransporten på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville kostnadene for samfunnet som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.
Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport 
 • Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer feksibel sammenlignet med sjø- og jernbanetransporten. 
 • Sjøtransport koster mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er mindre feksibel. 
 • Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.
Det er svakheter i departementets oppfølging av målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane 
 • Departementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon. Det er i perioden 2010–2016 ikke satt konkrete resultatmål for å sikre at målet om godsoverføring nås, og departementet har ikke fulgt opp hvilke resultater transportetatene har oppnådd. Verken departementet eller etatene har hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk, har hatt effekt. Manglende informasjon og kunnskap kan ha ført til at tiltak som kan føre til overføring av gods til sjø og bane, ikke har blitt foreslått eller gjennomført. 
 • Departementet har iverksatt få tiltak for å nå målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø og bane.
Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å 
 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane 
 • vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei 
 • ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane sørge for sterkere styring og oppfølging av – om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås – effekter av tiltak for godsoverføring

Oppfølging fra havneorganisasjonene
Riksrevisjonens rapport blir behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Norske Havner har, sammen med KS Bedrift Havn, skrevet et innspill til kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som behandler rapporten fra Riksrevisjonen. I brevet stiller foreningene blant annet disse spørsmålene:
 • Hva gjøres for å sikre havnene som transportknutepunkt i det nasjonale transportsystemet?
 • Hva gjøres for å integrere transportplanleggingen og for å utnytte potensialet i de ulike transportformene?
 • Hva gjøres fra statlig hold for å bidra til at havnene kan ta sin rolle i det grønne skiftet bl.a. gjennom bruk av lavutslippsteknologi, digitalisering og autonome løsninger?
 • Sitter de ulike avdelingene i Kystverket fortsatt hver for seg, eller jobbes det systematisk fra departementets side for at avdelinger og etater skal samarbeide og for helthetlige og gode løsninger?