Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

-Sjøtransporten trenger en godt rustet transportetat

May. 02 2018
Riksrevisjonen har undersøkt regjeringens arbeid med å overføre gods fra vei til sjø og bane. De konkluderer blant annet med at målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane ikke er nådd. -Sjøtransporten må styrkes gjennom en godt rustet transportetat, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Hovedkonklusjonene fra riksrevisjonens rapport er: 
Målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane er ikke nådd
 • For transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane. 
 • Dersom veitransporten på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville kostnadene for samfunnet som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.
Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport 
 • Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer feksibel sammenlignet med sjø- og jernbanetransporten. 
 • Sjøtransport koster mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er mindre feksibel. 
 • Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.
Det er svakheter i departementets oppfølging av målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane 
 • Departementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon. Det er i perioden 2010–2016 ikke satt konkrete resultatmål for å sikre at målet om godsoverføring nås, og departementet har ikke fulgt opp hvilke resultater transportetatene har oppnådd. Verken departementet eller etatene har hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk, har hatt effekt. Manglende informasjon og kunnskap kan ha ført til at tiltak som kan føre til overføring av gods til sjø og bane, ikke har blitt foreslått eller gjennomført. 
 • Departementet har iverksatt få tiltak for å nå målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø og bane.
Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å 
 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane 
 • vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei 
 • ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane sørge for sterkere styring og oppfølging av – om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås – effekter av tiltak for godsoverføring

Oppfølging fra havneorganisasjonene
Riksrevisjonens rapport blir behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Norske Havner har, sammen med KS Bedrift Havn, skrevet et innspill til kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som behandler rapporten fra Riksrevisjonen. I brevet stiller foreningene blant annet disse spørsmålene:
 • Hva gjøres for å sikre havnene som transportknutepunkt i det nasjonale transportsystemet?
 • Hva gjøres for å integrere transportplanleggingen og for å utnytte potensialet i de ulike transportformene?
 • Hva gjøres fra statlig hold for å bidra til at havnene kan ta sin rolle i det grønne skiftet bl.a. gjennom bruk av lavutslippsteknologi, digitalisering og autonome løsninger?
 • Sitter de ulike avdelingene i Kystverket fortsatt hver for seg, eller jobbes det systematisk fra departementets side for at avdelinger og etater skal samarbeide og for helthetlige og gode løsninger?