Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Ny virkelighet på havnen

Oct. 24 2018
Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Havnene har en sentral rolle i vårt transportsystem. Havnene er navet mellom sjø og land. I de siste tiårene har havnene fått økt konkurranse fra veitransporten. Lastebilens inntog utgjør ikke bare en utfordring for havnene, men for hele samfunnet. Lastebilen bidrar vesentlig til klimautslipp, lokal forurensning, kødannelser og ulykker. Lastebilens andel av slitasjen på norske veier er estimert til å utgjøre 90%. 

Næringslivet trenger effektive transportløsninger og politikerne har de siste tiårene fremhevet viktigheten av det konkurranseutsatte godset i økende grad velger sjø og bane. Denne målsetningen har vært nedfelt i de Nasjonale transportplanene og målet er at 30% av alle transporter over 300km skal på sjø og bane innen 2030, økende til 50% innen 2050. Disse politiske målsetningene er et europeisk fellesanliggende.

Det er derfor særdeles urovekkende at CargoNet nylig annonserte at de må redusere tilbudet sitt til vareeierne. Gode sjø-bane-forbindelser er helt nødvendig for å nå de overordnede målsetningene for transportområdet. Det må en sterkere nasjonal koordinering for å sikre gode bane- og veitilknytninger til havnene. En økt godsomsetning over våre fergeterminaler gjør at denne tematikken aktualiseres ytterligere.
Norske Havner mener at det må en mer helhetlig tilnærming til transportområdet. Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, noe som også riksrevisjonen har påpekt. Norske Havner mener at vi trenger en felles transportetat og en bør også vurdere havnenes plass i transportsystemet. Når Departement og Kystverket nå arbeider med havneplan, nærskipsstrategi og havnelov, må de ha en helthetlig tilnærming til området og ikke en stykkvis og delt tilnærming. Noen har tatt til ordet for en «Havinor-modell». Norske Havner ønsker debatten velkommen!

Statsbudsjettet for 2019 inneholder et lysglimt. Regjeringen skal ha ros for at de etablerer en tilskuddsordning til effektive havner. Norske Havner mener imidlertid at behovet er mye større enn de 50 millionene som er satt av. Norge er en del av Europa, men på dette området skiller vi oss dessverre mye fra den satsningen EU har på det transeuropeiske nettverket (Ten-T). Beslutningstakerne på kontinentet har forstått viktigheten av effektive og miljøvennlige havner og Norske Havner håper på en «vekkelse» av norske beslutningstakere.

Norske havner er i endring som en følge av rettslige og økonomiske forhold, samt teknologiske nyvinninger. Norske Havner ser at havnene endrer seg i mer kommersiell retning. Vi vil likevel påpeke viktigheten å holde fast på «samfunnsoppdraget» - mer gods fra vei til kjøl! Glipper vi her, risikerer vi at barnet blir kastet ut med badevannet!

Innlegget ble først publisert i Finansavisen tirsdag 23. oktober 2018.
Illustrasjonsbilde: Trondheim Havn